"Sugr?žimas" priklausomyb?s lig? reabilitacijos bendruomen?
Tel. 8-37-408899

Vykdomi projektai

PROJEKTAS „ASMENŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ, SOCIALINĖ INTEGRACIJA“ NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

 

Projektas įgyvendinamas vykdant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“. Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.

Bendra Projekto biudžeto suma – 11 188 601,00 Eur.

Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas su 12 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas. Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Šių paslaugų teikimą užtikrina 12 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais. Projektas suteiks galimybę 1940 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi 5 visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan.

Projektą įgyvendinantys partneriai - psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigos 

1.

LPF „Nugalėtojų akademija”

Tel. 8 618 41436

http://www.nugaletojuakademija.lt/

2.

LPF „Prieglobstis”

Tel. 8 682 16109

http://prieglobstis.org/

3.

Viešoji įstaiga „Vilties švyturys”

Tel. 8 650 14861

http://www.viltiessvyturys.lt/

4.

Pilnų namų bendruomenė

Tel. 8 698 87006

http://www.pnb.lt/

5.

Viešoji įstaiga „Sugrįžimas”

Tel. 8 698 10497

http://sugrizimas.lt/

6.

Viešoji įstaiga „Pusiaukelis”  Tel. 8 699 15577  http://www.pusiaukelis.lt/

7.

Viešoji įstaiga „Gabrielius” Tel. 8 674 74220
http://gabrielius.lt/

8.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Tel. 8 645 04650

http://www.asesubendruomene.lt/

9.

Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“

Tel. 8 677 78590

www.laisvavalia.info

10.

Viešoji įstaiga „Alfa centras“

Tel. 8 699 90399, 8 699 95576

https://www.alfacentras.lt/ 

11.

Viešoji įstaiga „Taikos kelias“

Tel. 8 675 30949

http://www.taikoskelias.org/

12.

Viešoji įstaiga „Eterna Vita" 

Tel. 8 616 05905

http://www.eternavita.lt/

 

 

   

 

     

 

 

Projekto pavadinimas

Socialinės rizikos asmenų integracijos į visuomenę paslaugų infrastruktūros plėtra

Projekto aprašymas

Projekto vykdytojas: VšĮ Sugrįžimas.

Projekto partneris: Kauno rajono savivaldybės administracija

Projektu siekiama prisidėti prie socialinių paslaugų plėtros Kauno rajone. Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuotas buvusios poliklinikos pastatas, kuriame bus įrengtas ir veiks psichosocialinės pagalbos centras, skirtas nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomiems socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų artimiesiems, bei savarankiško gyvenimo namai, skirti socialinės rizikos suaugusiems asmenims, baigusiems ilgalaikės psichologinės–socialinės pagalbos programas. Centre taip pat bus konsultuojami priklausomybę turinčių asmenų artimieji, veiks palaikomosios grupės sveikstantiems nuo priklausomybių asmenims. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės asmenims, kuriems tokios paslaugos yra labai reikalingos, jas gauti laiku ir kokybiškai. 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Finansavimo-administravimo sutartis pasirašyta 2017-04-18.

Įgyvendinimo laikotarpis

2017 - 2019 m.

Projekto vertė

210 278,17 Eur

Skirta parama

178 736,44 Eur

Valstybės lėšos

31 541,73 Eur

Kontaktinis asmuo

Kontaktinis asmuo Projekto vadovas Valdas Šiškus 8 698 10497